Bestill kurs

Fullstendig søknad og saksbehandlingsfrister

Kravet om «fullstendig søknad» er et viktig tema i byggesaksbehandlingen. Først når søknaden er fullstendig, begynner kommunens saksbehandlingsfrist å løpe. Foredraget tar for seg hva som ligger i kravet til fullstendig søknad, hva som anses som vesentlige mangler, og beregning av saksbehandlingsfrister. 


Gebyrforskrifter

Innholdet i gebyrforskriftene har stor betydning for kommunenes økonomi, og stor betydning for innbyggerne i en kommune. Foredraget tar for seg de rettslige kravene til en gebyrforskrift og gir en oversikt over hva kommunene bør være særlig opptatt av når forskrifter vedtas. 


Hva er viktig å passe på ved ulovlighetsoppfølging?

Oppfølging av ulovlige byggetiltak er krevende for mange kommuner. I dette foredraget gis det en oversikt over sentrale spørsmål som må avklares i en ulovlighetsoppfølgingsprosess, og over plan- og bygningslovens regler om ulovlighetsoppfølging i kap. 32, herunder plikten til å forfølge ulovligheter, pålegg om retting og andre reaksjoner på ulovlige forhold.  


Hva kjennetegner en god planbestemmelse?

Foredraget gir en oversikt over det rettslige handlingsrommet til å gi planbestemmelser, herunder hvordan man skal forstå legalitetsprinsippet i plan- og bygningsretten. Foredraget vil gi en gjennomgang av nyere uttalelser fra Sivilombudet og relevante avgjørelser fra Høyesterett.