Foredraget gir en oversikt over det rettslige handlingsrommet til å gi planbestemmelser, herunder hvordan man skal forstå legalitetsprinsippet i plan- og bygningsretten. Foredraget vil gi en gjennomgang av nyere uttalelser fra Sivilombudet og relevante avgjørelser fra Høyesterett.