Bestill kurs

Alt du må vite om dispensasjoner

Foredraget går grundig gjennom bestemmelsene om dispensasjon i plan- og bygningsloven. Vi viser hvordan loven skal forstås, hva som ligger i «relevante fordeler» og diskuterer planendring som et alternativ til dispensasjon. 


Ansvarsretter i byggesaker

Foredraget gir en oversikt over reglene om ansvar i plan- og bygningslovens byggesaksdel.  Sammenhengen mellom plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften står sentralt. Foredraget tar også for seg ny og svært viktig rettspraksis på området.


Avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4

Kommunen skal godkjenne byggverkets plassering, men avstandskravet i pbl. § 29-4 har vist seg å by på utfordringer. Foredraget gir en gjennomgang av kravet slik det er angitt i loven og byggteknisk forskrift, og hvordan kravet er tolket av sentrale myndigheter. Foredraget tar også for seg hvilke hensyn som kan legges vekt på ved godkjenning av plassering.


Estetikk i plan- og byggesaker

Foredraget tar for seg det rettslige handlingsrommet til å ivareta estetikk/arkitektonisk kvalitet i plan- og byggesaker.