Vannforskriften setter rettslige rammer for alle vedtak og planer som åpner for nye tiltak eller arealbruk som kan påvirke miljøet i vassdrag og i kystsonen.  Foredraget gir en oversikt over vannforskriftens miljømål, herunder forskriftens forbud mot å forringe den kjemiske og økologiske tilstanden med unntak i vannforskriften § 12, og hvordan disse reglene kan, og må, følges opp i planarbeid etter plan- og bygningsloven.