Siste nytt fra Holth & Winge

Strandsonen i Oslofjorden

Holth & Winge har inngått en rammeavtale med Miljødirektoratet om juridisk bistand til kommuner i Oslofjordområdet. Alle kommunene langs Oslofjorden, fra Halden til Kragerø, kan de neste tre årene be om juridisk bistand i deres arbeid med å bedre allmennhetens tilgang til strandsonen. Vi vil bidra med vår kompetanse i en rekke type saker, f.eks. der kommunene jobber med arealplaner, dispensasjonssøknader, kyststi og ulovlighetsoppfølging. Du kan lese mer om prosjektet her: Juss i strandsonen
Prosjektet har oppstart april 2022 og vil vare i tre år.

Holth & Winge med utredning om forsvarlig byggkvalitet

Holth & Winge har sammen med Oslo Economics skrevet en rapport på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Rapporten tar for seg det rettslige rammeverket for tilsyn og uavhengig kontroll i plan- og bygningsretten, med særlig fokus på forsvarlig byggkvalitet. Vi foreslår regelendringer for å tydeligere ansvars- og rollefordelingen i byggesaker, samt faste milepæler for uavhengig kontroll i større byggeprosjekter. Departementet ber om innspill til rapporten innen 15. juni 2022. Rapporten kan leses her:
Tilsyn og uavhengig kontroll i plan- og bygningsloven

Juridisk bistand til Klimautvalget 2050

Holth & Winge er en av partnerne på tilbudet ledet av Menon Economics som vant anbudskonkurransen om faglig bistand til Klimautvalget 2050. Formålet med rammeavtalen er å gi Klimautvalget 2050 med sekretariat mulighet til å hente inn kapasitet og kompetanse til å framskaffe faglig grunnlag for de problemstillinger som er beskrevet i utvalgets mandat. Oppdragene vil variere, men vil i hovedsak bestå av kortere utredninger av problemstillinger, og fremskaffing og sammenstilling av informasjon.   

Ekspropriasjon av myr

På oppdrag flere kommuner skal Holth & Winge utrede det rettslige handlingsrommet for ekspropriasjon av myr. Herunder skal vi sammen med Plan og Eiendom AS foreta en beregning av ekspropriasjonskostnadene. Arbeidet kan vise hvordan kommunene kan overta eiendomsretten til myrområder som i dag utnyttes til kommersiell bruk. Dette kan være et sentralt virkemiddel for å oppnå målet om å ivareta myrområder.   

Nytt utredningsoppdrag

På oppdrag fra KS, skal Holth & Winge, NINA og NIBR utrede mulighetene for en mer bærekraftig arealforvaltning innenfor rammen av kommunalt selvstyre. Prosjektet starter januar 2022 og skal vare i fire måneder. Mer informasjon om prosjektet finnes her:
KS-utredning

Ta kontakt dersom du har innspill eller spørsmål til prosjektet. 


Intervju i Juristen

Les intervjuet med Holth & Winges daglige leder - Nikolai K. Winge.

Han forklarer hva som menes med miljørett og hva som kreves for at jussen kan henge med i det grønne skiftet: LenkeKronikk om arealregnskap

I august 2021 skrev Holth & Winge en kronikk om arealregnskap som et nytt styringsmiddel i arealforvaltningen. Etter avtale med Morgenbladet legges kronikken ut her:

Kronikk om arealregnskap

Holth & Winge med ny veileder innen selvkost

Ny veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift ble utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 6. september 2021. Holth & Winge har i samarbeid med Oslo Economics skrevet utkastet til veilederen. − Det skal også bli enklere for folk som skal betale byggesaksgebyr å forstå hva de betaler for, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister. Veilederen kan leses her:
Veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker.

Holth & Winges lanseringsseminar

Den 25. august 2021 markerte vi firmaoppstart med et lanseringsseminar. Sammen med flere miljøorganisasjoner tok vi "Naturkampen". Vi fikk her få høre foredrag om naturens tilstand i Norge og hva som utgjør de største truslene mot bærekraftig forvaltning. Fredrik og Nikolai holdt tre innlegg, hvor det blant annet ble gjort rede for rettslige virkemidler for å beskytte naturen, og hva som kreves av lovendringer for å sikre at naturen forvaltes i tråd med bærekraftsmålene.
Her kan du se opptaket fra seminaret: