Siste nytt fra Holth & Winge


Holth & Winge med flere nye utredninger

Vi publiserer stadig utredninger innen plan- og bygningsrett og tilstøtende rettsområder. Ta en titt under fanen "Publikasjoner" for å se våre siste utredninger. Her finner du blant annet utredningene for Klimautvalget 2050 og utredningen om dispensasjoner.


Evaluering av lov- og forskriftsendringer i plan- og bygningsloven

Holth & Winge, i samarbeid med Rambøll AS og Henning Larsen, har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomført en evaluering av lov- og forskriftsendringer knyttet til plan- og bygningsloven som ble gjennomført i 2017/2018.

Endringene ble gjort med en intensjon om å legge til rette for mer effektive reguleringsplanprosesser. Rapportens hovedkonklusjon er at lov- og forskriftsendringene har bidratt til dette, samt at virkemidlene som ble gitt gjennom endringene brukes og at endringene har gitt få utilsiktede virkninger. Rapporten finner du her.


Utredning om dispensasjonspraksis

Holth & Winge har sammen med Multiconsult inngått en avtalte med Kommunal- og distriktsdepartementet om å undersøke årsaken til at kommunene gir så mange dispensasjoner. Gjennom en undersøkelse av dispensasjonspraksis i åtte kommuner, skal vi foreslå tiltak som kan bidra til å redusere dispensasjoner som styringsmiddel i arealforvaltningen.
Prosjektet har oppstart mai 2022 og vil vare ut året.

Strandsonen i Oslofjorden

Holth & Winge har inngått en rammeavtale med Miljødirektoratet om juridisk bistand til kommuner i Oslofjordområdet. Alle kommunene langs Oslofjorden, fra Halden til Kragerø, kan de neste tre årene be om juridisk bistand i deres arbeid med å bedre allmennhetens tilgang til strandsonen. Vi vil bidra med vår kompetanse i en rekke type saker, f.eks. der kommunene jobber med arealplaner, dispensasjonssøknader, kyststi og ulovlighetsoppfølging. Du kan lese mer om prosjektet her: Juss i strandsonen
Prosjektet har oppstart april 2022 og vil vare i tre år.

Holth & Winge med utredning om forsvarlig byggkvalitet

Holth & Winge har sammen med Oslo Economics skrevet en rapport på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Rapporten tar for seg det rettslige rammeverket for tilsyn og uavhengig kontroll i plan- og bygningsretten, med særlig fokus på forsvarlig byggkvalitet. Vi foreslår regelendringer for å tydeligere ansvars- og rollefordelingen i byggesaker, samt faste milepæler for uavhengig kontroll i større byggeprosjekter. Departementet ber om innspill til rapporten innen 15. juni 2022. Rapporten kan leses her:
Tilsyn og uavhengig kontroll i plan- og bygningsloven

Juridisk bistand til Klimautvalget 2050

Holth & Winge er en av partnerne på tilbudet ledet av Menon Economics som vant anbudskonkurransen om faglig bistand til Klimautvalget 2050. Formålet med rammeavtalen er å gi Klimautvalget 2050 med sekretariat mulighet til å hente inn kapasitet og kompetanse til å framskaffe faglig grunnlag for de problemstillinger som er beskrevet i utvalgets mandat. Oppdragene vil variere, men vil i hovedsak bestå av kortere utredninger av problemstillinger, og fremskaffing og sammenstilling av informasjon.

Ny utredning

På oppdrag fra KS, har Holth & Winge, NINA og OsloMet/NIBR utredet mulighetene for en mer bærekraftig arealforvaltning innenfor rammen av kommunalt selvstyre. Rapporten kan du laste ned her.Intervju i Juristen

Les intervjuet med Holth & Winges daglige leder - Nikolai K. Winge.

Han forklarer hva som menes med miljørett og hva som kreves for at jussen kan henge med i det grønne skiftet: LenkeKronikk om arealregnskap

I august 2021 skrev Holth & Winge en kronikk om arealregnskap som et nytt styringsmiddel i arealforvaltningen. Etter avtale med Morgenbladet legges kronikken ut her:

Kronikk om arealregnskap

Holth & Winge med ny veileder innen selvkost

Ny veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift ble utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 6. september 2021. Holth & Winge har i samarbeid med Oslo Economics skrevet utkastet til veilederen. − Det skal også bli enklere for folk som skal betale byggesaksgebyr å forstå hva de betaler for, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister. Veilederen kan leses her:
Veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker.

Holth & Winges lanseringsseminar

Den 25. august 2021 markerte vi firmaoppstart med et lanseringsseminar. Sammen med flere miljøorganisasjoner tok vi "Naturkampen". Vi fikk her få høre foredrag om naturens tilstand i Norge og hva som utgjør de største truslene mot bærekraftig forvaltning. Fredrik og Nikolai holdt tre innlegg, hvor det blant annet ble gjort rede for rettslige virkemidler for å beskytte naturen, og hva som kreves av lovendringer for å sikre at naturen forvaltes i tråd med bærekraftsmålene.
Her kan du se opptaket fra seminaret: