Kurs og faglig påfyll

"Vårt mål er å gjøre alle som jobber med plan- og bygningsrett trygge på lovens innhold og virkninger."

Fredrik Holth

Vi bistår med kurs innen forvaltningsrett, plan- og bygningsrett og andre rettsområder

Er tolkning og håndhevelse av rettsregler forbeholdt jurister?
Nei, selvsagt ikke. De aller fleste som tolker og håndhever våre lover har ingen juridisk bakgrunn. I dag finnes det om lag 30.000 yrkesaktive jurister i Norge. Til sammenligning arbeider om lag 660.000 i kommunalforvaltningen, hvorav mange arbeider daglig med oppgaver som krever juridisk forståelse.
Vi har 15 års erfaring med forelesninger og kursvirksomhet innenfor juridiske emner. Vår målgruppe er alle aktører innen offentlig og privat sektor som kommer i befatning med lover og regler i sitt arbeid. Vi tilbyr kurs innen plan- og bygningsrett, forvaltningsrett, miljørett, eiendomsrett og andre tilstøtende emner. Vi skreddersyr våre kurs etter bestillers ønsker og behov.
Send oss en e-post dersom du har spørsmål om våre kurstilbud.

Kurs

Vi tilbyr fysiske og digitale kurs, fra én time til flere dagers varighet. Nedenfor ser du eksempler på noen av våre mest populære kurs.

Juss for lokalpolitikere

Som folkevalgt i en kommune må du ha god forståelse av plan- og bygningsloven. Særlig viktig er det å kjenne til forskjellen mellom juss og politikk. Vi holder stadig kurs for politiske utvalg og kommunestyrer hvor vi gjør rede for kommunenes plikter og handlingsrom etter plan- og bygningsloven.

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner er det viktigste styringsverktøyet i arealforvaltningen. Vi kan ta deg gjennom alle rettsspørsmål som oppstår ved utarbeidelse, tolkning, håndhevelse og endring av reguleringsplaner.

Dispensasjoner

Hvert år innvilges om lag 15.000 dispensasjonssøknader i Norge. Vår erfaring er at mange vedtak treffes på uriktig grunnlag. Vi kan forklare nærmere hvordan dispensasjonsbestemmelsen skal forstås, herunder skillet mellom juss og politikk i dispensasjonssaker.

Selvkost og gebyrer

Et av våre mest populære kurs. Vi forklarer reglene som setter rammen for kommunale gebyrer. Hva betyr selvkost, hvilke kostnader kan inngå i beregningen og når vil egentlig et gebyr være urimelig?

Juss i strandsonen

Vårt kurs om strandsonen tar opp de sentrale regler som gjelder forvaltning av 100-metersbeltet langs sjø. Vi ser særlig på byggegrense langs sjø, dispensasjoner og ulovlighetsoppfølgning.

Forvaltningsloven

Alle som arbeider innen offentlig forvaltning bør kjenne til de mest sentrale bestemmelsene i forvaltningsloven. Når er man inhabil? Hvor langt rekker veiledningsplikten? Hvem kan klage på enkeltvedtak? Når vil et vedtak være ugyldig?

Avfallsrett

Det finnes i dag 63 interkommunale selskaper som drifter og forvalter avfallssektoren. Vi tilbyr kurs i avfallsrett hvor vi forklarer hvilke krav regelverket setter ved utarbeidelse av lokal avfallsforskrift, samt behandling av søknader om fritak fra renovasjonsgebyr.

Plan- og bygningsrett for arkitekter

Som arkitekt kreves god forståelse av plan- og bygningsloven. Hvordan utforme gode dispensasjonssøknader? Hvordan tolke planer? Hvordan forberede oppstartsmøter? Hvordan håndtere krav til estetiske kvaliteter? Ta kontakt dersom ditt arkitektkontor ønsker svar på disse og andre spørsmål.


Plukk og velg

De fleste som ønsker kurs bestiller utvalgte temaer. Ta kontakt for en uforpliktende prat, så finner vi frem til det perfekte kursopplegget for deg og din organisasjon.

Ta kontakt for mer informasjon om våre juss-kurs

Kontakt